Regulamin

Regulamin korzystania z usług firmy TRAK

1. Firma P.U.E. TRAK sp.j. działa w oparciu o regulamin oraz cennik usług serwisowych.
2. Klient pozostawiając sprzęt w serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
3. Przyjęcie sprzętu komputerowego do serwisu odbywa się w siedzibie firmy TRAK, os. Stare Żegrze 50 61-249 Poznań lub sprzęt zostaje odebrany przez pracownika firmy TRAK w miejscu pracy sprzętu. W przypadku przyjęcia zlecenia wysyłkowego, klient zgłasza usterkę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego firmy TRAK.
4. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem, a zarządzanie tymi danymi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
5. Przesyłki zawierające sprzęt do naprawy wysłane za pobraniem lub na koszt firmy TRAK nie będą przyjęte.
6. Warunkiem realizacji ubezpieczenia jest potwierdzenie przez kuriera zawartości paczki zgodnie z podanym modelem i numerem seryjnym urządzenia.
7. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów:

 • przydzielenie numeru serwisowego,
 • przyjęcie zgłoszenia,
 • diagnoza usterki,
 • ustalenie kosztów i terminu realizacji naprawy,
 • zakończenie naprawy – informacja klienta,
 • wydanie sprzętu Klientowi naprawy.

8. Na „PRZYJĘCIU ZLECENIA” umieszczono informację umożliwiające Klientowi kontakt z serwisem firmy TRAK i sprawdzenie statusu naprawy.
9. Sprzęt dostarczany do serwisu musi być kompletny . Na żądanie klienta serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami diagnozy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega diagnozie mającej na celu dokładne ustalenie usterki – diagnoza jest bezpłatna, z wyłączeniem punktu 10a. i 10b.
10a. Klient oddając sprzęt do naprawy zgadza się na naprawę sprzętu bez informacji o kosztach do kwoty 165 zł netto.
10b. Diagnoza inwerterów solarnych i wiatrowych jest płatna i wynosi 100 zł netto. Opłata nie będzie pobierana w przypadku zgody Klienta na naprawę.
11. Każdy sprzęt przyjęty do naprawy jest czyszczony. Czyszczenie jest bezpłatne. W innym przypadku koszty są zgodne z cennikiem.
12. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu lub kartę gwarancyjną.
13. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakiekolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.
14. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu po uzgodnieniu z klientem.
15. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest „PRZYJĘCIE ZLECENIA” . Firma TRAK zastrzega sobie, że nie wydaje duplikatu oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.
16. Firma TRAK nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy, jeżeli Klient nie zdecyduje się na usługę archiwizacji danych. Oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie Klienta lub znajdujące się na nośnikach dostarczonych przez Klienta stanowi wyłączną Jego własność.
17. Za sprzęt nieodebrany po 14 dniach od daty zakończenia naprawy firma TRAK nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 2% wartości usługi za każdy dzień zwłoki.
18. Sprzęt komputerowy nieodebrany po 60 dniach od daty zakończenia naprawy przepada na rzecz firmy TRAK..
19. Na wykonane usługi firma TRAK udziela 3-miesięcznej gwarancji liczonej od daty wykonania świadczenia. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po usterkach niepodlegających gwarancji, które zostały wyszczególnione poniżej. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w zleceniu serwisowym jako wykonane przez firmę TRAK. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do punktu naprawy na własny koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej firma TRAK obciąża Reklamującego kosztem diagnozy.
20. Firma TRAK nie odpowiada za efekty złej eksploatacji sprzętu przed przyjęciem do naprawy oraz za szkody wyrządzane przy próbie naprawy sprzętu przez inne podmioty niż firma TRAK. Celowe usunięcie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych oraz samodzielne przeróbki serwisowanego w firmie TRAK sprzętu powodują utratę gwarancji na wykonaną usługę
21. Gwarancja na elementy nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia oraz instrukcji obsługi producenta
 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
 • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji niespowodowanych przez firmę TRAK
 • części na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy gwarancji między firmą TRAK, a Reklamującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, lub też jest niesatysfakcjonujące dla któregokolwiek podmiotu sporu, wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze sądowej
22. W przypadku braku możliwości naprawy firma TRAK zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki, odmienionym sposobie działania lub niedziałający w ogóle . Jest to spowodowane tym, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologii SMD oraz BGA. Dodatkowo często poważniejszą usterkę można zdiagnozować dopiero po wykonaniu innych inwazyjnych czynności.
23. W szczególnych przypadkach (usterka poważniejsza niż było to widoczne przy przyjmowaniu sprzętu, sprowadzenie dodatkowych elementów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia) ustalona wcześniej cena naprawy może ulec po uprzedniej konsultacji z Klientem. W takim przypadku Klient może zrezygnować z naprawy nie ponosząc kosztów diagnozy.
24. Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach internetowych firmy TRAK są własnością P.U.E. TRAK sp.j. i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.